ตัววิ่ง

images by free.in.th ยินดีต้อนรับสู่ เว็ปไซต์เพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านจะเนียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต4 ความรู้ดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรม นำชีวิต

          โรงเรียนบ้านจะเนียว  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ คุณธรรมนำชีวิต โดยมีนายวร  อุ่นแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลกระหวัน เป็นประธานในพิธี นายนุชิต  คำแดง  ผู้ใหญ่บ้านจะเนียวพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน ดำเนินการจัดการอบรมฯ ตามตารางดังนี้


ตารางการอบรมเรื่องเชิงปฏิบัติการคุณธรรมนำชืวิต  
วันที่  18  สิงหาคม  2560  ณ โรงเรียนบ้านจะเนียว
วันที่ 18 สิงหาคม  2560

 เวลา                           กิจกรรม

08.30 09.00 น.           ลงทะเบียน  
09.00 09.30 น.           พิธีเปิด 
09.30 10.30 น.           น้อมนำศีล สู่ชีวิต
                                 (นายวร  อุ่นแก้ว  ประธานสภา เทศบาลตำบลกระหวัน)
10.30 – 11.00 น.           รับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น.          สังคมเป็นสุขด้วย ศีล 5                                                                                                                                 (นางเนตรนภา  แถมวัน,นายจตุพล  บุญทวี และคณะ)
12.00 13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน                                                                    
13.00 13.30 น.           นันทนาการ 
13.30 – 14.30 น.          ยาเสพติด พิษร้ายในสังคม                                                                                                                                                                   (ร.ต.ท.ธราวัฒน์  เครือมา)
14.30 – 15.00 น.           รับประทานอาหารว่าง
15.00 16.00 น.           ค่านิยมหลัก 12 ประการ
                                 (นางสาวทิราวรรณ  พานจันทร์,นางดวงเนตร  พิมศร และคณะ)                       
16.00 16.30 น.           สรุปผลการปฏิบัติการ
                                 พิธีปิด