ตัววิ่ง

images by free.in.th ยินดีต้อนรับสู่ เว็ปไซต์เพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านจะเนียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต4 ความรู้ดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ "กีฬานอกสนาม"
      สถานีโทรทัศน์สี กองทัพบก ช่อง 5  ได้ดำเนินการบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการกีฬานอกสนาม ที่ โรงเรียนบ้านจะเนียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ต้ังแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 14.30 น. ในการนี้ นายแมนศักดิ์  แถมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,มาชิกสภาเทศบาล,คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ,ผู้ปกครองฯและนักเรียนร่วมต้อนรับและบันทึกเทปรายการจนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป็นโอกาสที่จะได้ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ทางสถานีโทรทัศน์สี กองทัพบก ช่อง 5 ต่อไปวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

                       โรงเรียนบ้านจะเนียว นำนักเรียนร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา
                 โรงเรียนบ้านจะเนียว นำนักเรียนร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ณ วัดจะเนียว ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพุทธศาสนา นักเรียนร่วมทำบุญปฏิบัติธรรม และบำเพ็ญประโยชน์