ตัววิ่ง

images by free.in.th ยินดีต้อนรับสู่ เว็ปไซต์เพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านจะเนียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต4 ความรู้ดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559

                                          คือ..ภาระ ประจำ ทำหน้าที่
                                       ทุกวิธี ที่ทำ ย้ำ.!"เพื่อศิษย์"
                                      "อบ"แล้ว"รม" "ปลูก"และ"ฝัง" ผังความคิด
                                       ส่งเสริมศิษย์ สู่ฝั่ง..อย่างเต็มภูมฺิ..
โรงเรียนบ้านจะเนียว จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกผักปลอดสารพิษ  วันที่ 17 - 18 สิงหาคม  2559  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก  เทศบาลตำบลกระหวัน

                               โครงการ  การอบรและปฏิบัติการ การปลูกผักปลอดสารพิษ
..........................................................................................
1.  หลักการและเหตุผล  
          พืช ผักเป็นพืชอาหารที่คนไทยนิยมนำ มาใช้รับประทานกันมากเนื่องจากมีคุณค่าทางอาการทั้งวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสูง แต่ค่านิยมในการบริโภคผักนั้น มักจะเลือกบริโภคผักที่สวยงามไม่มีร่องรอยการทำลายของหนอนและแมลงศัตรูพืช  จึงทำให้เกษตรกรที่ปลูกผักจะต้องใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดแมลงฉีดพ่นในปริมาณที่มาก เพื่อให้ได้ผักที่สวยงามตามความต้องการของตลาด เมื่อผู้ซื้อนำ มาบริโภคแล้วอาจได้รับอันตรายจากสารพิษที่ตกค้างอยู่ในพืชผักนั้นได้
 เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว โรงเรียนบ้านจะเนียว จึงจัดทำโครงการ การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ โดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดทำแปลงสาธิต การปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัตินำมาซึ่งความปลอดภัยของผู้บริโภคและรักษาสิ่งแวดล้อม
2.  วัตถุประสงค์
          1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน
          2
 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ
          3
 เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

3.  เป้าหมาย
1)  เด็ก จำนวน 162  คน ได้ผักปลอดสารพิษไว้บริโภค
2)  เด็ก จำนวน 162  คน
ได้มีความรู้ความสามารถและทักษะการปลูกพืชผักสวนครัว
4. ระยะเวลาดำเนินงาน 
มิถุนายน – สิงหาคม  2559
5.  วิธีดำเนินการ
1. จัดทำโครงการ เสนอขออนุมัติ
2. จัดประชุมชี้แจง รายละเอียดของโครงการ
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ / จัดทำแปลงสาธิต
4. จัดตั้งกลุ่มปฏิบัติการปลูกผักปลอดสารพิษ
5. สรุปผลและรายงานผลดำเนินงาน
 6. สถานที่ดำเนินการ   
          โรงเรียนบ้านจะเนียว
7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ
          นายถนอม  สินศิริ , โรงเรียนบ้านจะเนียว
8. งบประมาณ
         8.1 งบประมาณขอรับเงินอุดหนุน จากเทศบาลตำบลกระหวัน   จำนวนเงิน  40,000  บาท
9. ผลที่  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
              1)  เด็กได้เรียนรู้วิธีการปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน
2) 
เด็กได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
                                                        

                                             

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559


กิจกรรมวันแม่          โรงเรียนบ้านจะเนียว กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ  โรงเรียนบ้านจะเนียว
 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๕๙
        โรงเรียนบ้านจะเนียว
-         พิธีทำบุญตักบาตร
-         เชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
-         พิธีเปิด
o  ท่านประธานในพิธี  นายนำชัย  ปิติขุนหาญ  รองนายกทต.กระหวัน
o  เชิญประธานขึ้นแท่นรับคำกล่าวรายงาน
o  เชิญประธานดำเนินงาน กล่าวรายงาน
o  มอบเกียรติคุณบัตร ผู้สนับสนุนทุนการศึกษา
o  ประธานให้โอวาท กล่าวเปิด
-  พิธีถวายพระพรชัย
o  ถวายเครื่องราชสักการะ
o  เปิดกรวยถวายสักการะ    (เพลงสรรเสริญพระบารมี)
o  ถวายพระพรชัย (เพลงสดุดีมหาราชา)
-          มอบทุนการศึกษา
-          พิธีมุทิตารำลึก
o  ตัวแทนร้องเพลง
o  มอบดอกมะลิ/บูชาพระคุณแม่

-          พิธีมอบป้ายโรงเรียน
          -          พิธีมอบปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
-         เสร็จพิธี /รับประทานอาหาร