ตัววิ่ง

images by free.in.th ยินดีต้อนรับสู่ เว็ปไซต์เพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านจะเนียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต4 ความรู้ดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สิ้นแล้ว..!!!

สิ้นเสียง  แถลงการณ์  สะท้านทั่ว. !
สิ้นสูรย์   พระเจ้าอยู่หัวฯ  สิ้นสุข..!!!วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

ประเมินโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว

นายแมนศักดิ์ แถมวัน  ผู้อำนวยการโรงเรียน
            นำคณะครู/นักเรียน ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว และโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ นำโดย นายประเวช สัตยากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุน นางสาวดาวนภา บุญทอง, ข้าราชการครู,นายธานินทร์  แทนคำ ศน.สพป.ศก เขต 4,นายชาติชาย  สายป้อง ศน.สพป.ศก.เขต4   วันที่  21  กันยายน  2559  ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนบ้านจะเนียว
            ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินฯ ที่ดำเนินการประเมินอย่างกัลยาณมิตร และได้เสนอแนะแนวปฏิบัติเพื่อรักษามาตรฐานสถานศึกษาต่อไปวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ วันคล้ายวันเกิด

      วันที่ 8 กันยายน  2559 คณะครู/นักเรียน โรงเรียนบ้านจะเนียว ร่วมแสดงความยินดี และนำพรให้คุณครูเอื้อ  ทิพวารี  ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านจะเนียว เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ยึดเป็นประเพณีปฏิบัติ ที่จะมอบให้กับวันสำคัญสำหรับทุกคนในโรงเรียนบ้านจะเนียว