ตัววิ่ง

images by free.in.th ยินดีต้อนรับสู่ เว็ปไซต์เพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านจะเนียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต4 ความรู้ดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

      วันที่ 8 กันยายน  2559 คณะครู/นักเรียน โรงเรียนบ้านจะเนียว ร่วมแสดงความยินดี และนำพรให้คุณครูเอื้อ  ทิพวารี  ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านจะเนียว เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ยึดเป็นประเพณีปฏิบัติ ที่จะมอบให้กับวันสำคัญสำหรับทุกคนในโรงเรียนบ้านจะเนียว

           วันที่  7  กันยายน  2559  นายธีรวัฒน์  คำศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 , นายชาติชาย  สายป้อง  ศึกษานิเทศก์ฯ ,นายบุญแสน  สุทธิประภา  ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านจะเนียว ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทุกท่าน  ขอขอบพระคุณท่านไว้  ณ  โอกาสนี้
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559

                                          คือ..ภาระ ประจำ ทำหน้าที่
                                       ทุกวิธี ที่ทำ ย้ำ.!"เพื่อศิษย์"
                                      "อบ"แล้ว"รม" "ปลูก"และ"ฝัง" ผังความคิด
                                       ส่งเสริมศิษย์ สู่ฝั่ง..อย่างเต็มภูมฺิ..
โรงเรียนบ้านจะเนียว จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกผักปลอดสารพิษ  วันที่ 17 - 18 สิงหาคม  2559  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก  เทศบาลตำบลกระหวัน

                               โครงการ  การอบรและปฏิบัติการ การปลูกผักปลอดสารพิษ
..........................................................................................
1.  หลักการและเหตุผล  
          พืช ผักเป็นพืชอาหารที่คนไทยนิยมนำ มาใช้รับประทานกันมากเนื่องจากมีคุณค่าทางอาการทั้งวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสูง แต่ค่านิยมในการบริโภคผักนั้น มักจะเลือกบริโภคผักที่สวยงามไม่มีร่องรอยการทำลายของหนอนและแมลงศัตรูพืช  จึงทำให้เกษตรกรที่ปลูกผักจะต้องใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดแมลงฉีดพ่นในปริมาณที่มาก เพื่อให้ได้ผักที่สวยงามตามความต้องการของตลาด เมื่อผู้ซื้อนำ มาบริโภคแล้วอาจได้รับอันตรายจากสารพิษที่ตกค้างอยู่ในพืชผักนั้นได้
 เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว โรงเรียนบ้านจะเนียว จึงจัดทำโครงการ การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ โดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดทำแปลงสาธิต การปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัตินำมาซึ่งความปลอดภัยของผู้บริโภคและรักษาสิ่งแวดล้อม
2.  วัตถุประสงค์
          1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน
          2
 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ
          3
 เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

3.  เป้าหมาย
1)  เด็ก จำนวน 162  คน ได้ผักปลอดสารพิษไว้บริโภค
2)  เด็ก จำนวน 162  คน
ได้มีความรู้ความสามารถและทักษะการปลูกพืชผักสวนครัว
4. ระยะเวลาดำเนินงาน 
มิถุนายน – สิงหาคม  2559
5.  วิธีดำเนินการ
1. จัดทำโครงการ เสนอขออนุมัติ
2. จัดประชุมชี้แจง รายละเอียดของโครงการ
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ / จัดทำแปลงสาธิต
4. จัดตั้งกลุ่มปฏิบัติการปลูกผักปลอดสารพิษ
5. สรุปผลและรายงานผลดำเนินงาน
 6. สถานที่ดำเนินการ   
          โรงเรียนบ้านจะเนียว
7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ
          นายถนอม  สินศิริ , โรงเรียนบ้านจะเนียว
8. งบประมาณ
         8.1 งบประมาณขอรับเงินอุดหนุน จากเทศบาลตำบลกระหวัน   จำนวนเงิน  40,000  บาท
9. ผลที่  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
              1)  เด็กได้เรียนรู้วิธีการปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน
2) 
เด็กได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน